Xử lý nước thải ngành công nghiệp sản xuẩt giấy, bột giấy …


Sep 17, 2019 — Dòng thải từ các khâu rửa thiết bị, rửa sàn, dòng chảy tràn có hàm lượng các chất lơ lửng và các chất rơi vãi. – Quá trình xeo giấy – sản … >>> https://safuna.com


Leave a Reply

Your email address will not be published.