Thiết bị lọc cát trong sản xuất giấy …


Jan 21, 2016 — Xyclon (1) dùng để tách bột giấy ra khỏi cát trong hỗn hợp bột giấy pha loãng. Bể lắng (2) để pha loãng bột giấy còn sót lại và cặn xả từ xyclon … >>> http://khoahoctot.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published.