Nghiên cứu ứng dụng enzyme để tẩy mực trong xử lý giấy tái …


Jul 28, 2016 — Việc sử dụng hóa chất trong quá trình khử mực giấy loại cho phép cải thiện mức độ loại mực và tăng độ trắng của bột DIP… >>> https://www.most.gov.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published.