Hoàn thiện công nghệ – thiết bị sản xuất giấy in độ trắng thấp …


Nov 23, 2017 — Xu hướng này được thể hiện qua các tiêu chuẩn và quy chuẩn của các nước như: tiêu chuẩn JIS P3101 về giấy in của Nhật Bản cấp A là ≥75%ISO; CNS … >>> https://www.most.gov.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published.